Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Teresa Kujawińska-Werner, prowadząca działalność gospodarczą w postaci biura rachunkowego pod firmą TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE
 2. Dane Kontaktowe Administratora: TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE, ul. Szczęśliwa 38/3, 53-418 Wrocław, tel. 71 3384287 e-mail:
 3. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Małgorzata Werner, kontakt w siedzibie Biura Rachunkowego WERTE, tel. 71 3384287
 4. Cel przetwarzania danych: dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o rachunkowości
 5. Odbiorcy danych osobowych: pracownicy Biura Rachunkowego WERTE, informatycy i prawnicy współpracujący z biurem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy oraz inne urzędy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 6. Okres przechowywania danych osobowych: 5 lat od końca roku podatkowego, w którym miała miejsce czynność prawna
 7. Przysługujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE, ul. Szczęśliwa 38/3, 53-418 Wrocław.
 2. W przypadku braku zgody na postanowienia niniejszej Polityki, prosimy o nieodwiedzanie strony internetowej http://www.werte.pl
 3. TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów.
 1. Dane osobowe
 1. TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE oświadcza, że nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników strony internetowej http://www.werte.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które ma na celu: umożliwienie korzystania ze strony internetowej.
 3. Strona internetowa http://www.werte.pl wykorzystuje tzw. cookies.
  Informacje na temat zasad przetwarzania plików cookies zawarte są w zakładce „POLITYKA COOKIES”

III. Uprawnienia

 1. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, przetwarzanych w przypadku i celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 2. TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE będzie przetwarzać tylko i wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 3. W przypadku uzyskania przez TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE informacji, o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej http://www.werte.pl niezgodnie z niniejszą Polityką, TERESA KUJAWIŃSKA-WERNER „WERTE” BIURO RACHUNKOWE będzie upoważnione do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://www.werte.pl W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach powołanego serwisu.